Opdrachten

Focus op verbeteren richt zich op het verbeteren van bestuur en bedrijfsvoering, financiële functie en toezicht/sparringpartnerrol van middelgrote en kleinere organisaties met als hoofdkenmerk: een directie van 1 of 2 personen en een beperkte omvang van stafdiensten.

DGA/familiebedrijven, zakelijke dienstverlening, projectuitvoerende organisaties, onderwijs, zorgsector en de brugfunctie tussen onderneming en controlerend accountant zijn specifieke kennisgebieden, evenals bestuurlijke en toezichthoudende functies.

Cees is parttime docent Corporate Governance aan de Nyenrode Business Universiteit en traint met regelmaat ondernemingsraden op een breed scala aan financiële onderwerpen.

Opdrachtbeschrijvingen

Bestuurder ad interim, daarna bestuursadviseur bij kleine hogeschool (Amsterdam)
Overbrugging tussen het vertrek van voormalig bestuur en de komst van de opvolger, gevolgd door het inwerken van de opvolger, het afronden van het begrotingsproces 2023, het doorontwikkelen van het risicomanagementproces, het opzetten van een liquiditeitsverbeteringsprogramma en het intern verzorgen van masterclasses risicomanagement en financiën en van een introductietraining Lean management

Manager Pijler NL ad interim bij kennisinstituut voor internationalisering in het onderwijs (Den Haag)
Overbrugging tussen het vertrek van de voormalig manager en de komst van de opvolger

Grote Hogeschool, Oost Nederland, interim stafdirecteur Financiën & Control
Als overbrugging van de periode tussen vertrek van de vorige stafdirecteur en de komst van de opvolger was Cees vijftien maanden onder meer eindverantwoordelijk voor het aansturen van de afdeling, het opstellen van de financiële meerjarenraming, het verzorgen van periodieke management informatie, het opstellen van de jaarrekening, het onderhouden van contacten met de controlerend accountant, de doorontwikkeling van het allocatiemodel, de ontwikkeling van kpi’s en van een inrichtingsmodel voor academies.

G4 ROC, Rotterdam
Lid College van Bestuur ad interim, portefeuille bedrijfsvoering, gedurende 10 maanden.

Instelling voor kraamzorg, ondersteuning
Het verlenen van ondersteuning bij strategiebepaling en risicomanagement, het herinrichten van de financiële rapportage aan de Raad van Toezicht, het jaarlijks mede opstellen van de begroting, het verzorgen van de financiële kwartaalrapportage voor de Raad van Toezicht en het signaleren van kansen en verbetermogelijkheden op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Groter ROC in de Randstad, interim directeur Financiën, Planning & Control
Als overbrugging van de periode tussen vertrek van de vorige manager en de komst van de opvolger was Cees twee maal, met onderbreking van ruim een jaar, zeven respectievelijk twaalf maanden onder meer verantwoordelijk voor het aansturen van de afdeling, het opstellen van de financiële meerjarenraming, het verzorgen van periodieke management informatie, het opstellen van de jaarrekening, het onderhouden van contacten met de controlerend accountant, en de ontwikkeling van een nieuw allocatiemodel en de ontwikkeling van een nieuw instrumentarium voor bedrijfsgerichte trajecten.

Middelgrote productieonderneming, opstellen doorstartscenario
Een internationale onderneming was voornemens een Nederlandse dochteronderneming te sluiten vanwege grote verliezen. Samen met de OR-adviseur zijn de oorzaken van de verliezen geanalyseerd en is een alternatief voor een gezonde doorstart in afgeslankte vorm opgesteld.

Ondersteuning Ondernemingsraad bij adviesaanvraag inzake fusie in de hotelsector, inclusief het aanreiken van relevante kennis en het beoordelen van de letter of intent en de business case onder de fusie.

Start-up, aanbrengen structuur in bedrijfsvoering
De veelbelovende activiteiten van een start up dreigden te stagneren door onvoldoende structuur in de bedrijfsvoering. Cees in ’t Veld heeft kaders neergezet en processen aangescherpt waardoor de start-up nu een succesvolle nieuwe fase kan ingaan.

Kleine vennootschap/DGA
Ondersteuning 50 % aandeelhouder bij uitkoop mede 50 % aandeelhouder, mede omvattende het (samen met de huisjurist) adviseren van de aandeelhouder in het proces, het aanleveren van financiële basisinformatie ten behoeve van de waardering, alsmede het bijwonen van besprekingen met en het beoordelen van het conceptrapport van de door de Ondernemingskamer aangestelde waarderingsspecialist.

Internationaal opererend familiebedrijf A (> EUR 250 mln omzet, 400 werknemers), waarneming CFO-taken bij jaarafsluiting
Door omstandigheden was de CFO-functie tijdelijk onbezet. Hierdoor had de CEO een dubbel takenpakket in een periode waarin ook de jaarafsluiting moest worden uitgevoerd. Aan Focus op verbeteren is gevraagd de jaarafsluiting te begeleiden, mede omvattende de aansturing van de financiële afdeling, het beantwoorden van vragen van werkmaatschappijen, het onderhouden van de contacten met de controlerend accountant en het adviseren over risicomanagement.

Internationaal opererende productieonderneming B (EUR 150 mln omzet, 600 werknemers), expliciteren risicomanagement
Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering binnen de onderneming.
De onderneming wilde haar bestaande risicomanagementactiviteiten nader expliciteren door deze activiteiten centraal te beschrijven en aan de hand daarvan te beoordelen of verdere acties op dit gebied nodig waren.
De opdracht aan Focus op verbeteren omvatte de volgende stappen:
1. Inventariseren van de reeds bestaande risicomanagementactiviteiten binnen de onderneming.
2. Het vastleggen van de inventarisatie in een voor de onderneming gemakkelijk te onderhouden document.
3. Het beoordelen van de inventarisatie op missende risico’s.
4. Het bespreken van de uitkomsten
Bij stap 3 is gebruik gemaakt van de door Focus op verbeteren ontwikkelde organisatiescan die één op één aansluit op het INK-model en COSO.

Kleine vennootschap/DGA, bedrijfsvoering en strategische advisering
Het in aanvulling op de AA-dienstverlening optreden als klankbord voor de aandeelhouders en het leveren van een bijdrage aan de bedrijfsvoering, het strategisch plan en het opvolgingsvraagstuk.

Stichting in de culturele sector, sparringpartner
Klankbord voor bestuurder op gebieden als organisatieontwikkeling, risicomanagement, bedrijfsvoering en managementinformatie.

In house masterclass risicomanagement en financiën
Het voor MKB-ondernemers en commissarissen verzorgen van een masterclass risicomanagement en het interpreteren van jaarrekeningen alsmede de koppeling daarvan met managementinformatie.

Ministerie van OCW, voorzitter Commissie Herziening Prijsfactoren MBO
Op verzoek van de minister van OCW en de staatssecretaris van EZ heeft deze commissie via het rapport Prijsfactoren onder de Loep binnen de haar gestelde taakopdracht en randvoorwaarden in juni 2014 advies uitgebracht over de herziening van de prijsfactoren in het mbo en de verdeling van EUR 75 miljoen extra budget voor praktijk- en techniekonderwijs. Het advies omvatte mede een vereenvoudiging van het aantal prijsfactoren, een harmonisatie van ROC’s/vakinstellingen enerzijds en AOC’s anderzijds en een spoorboekje voor verdere acties in de toekomst.

Wat kan Focus op verbeteren voor u betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op met Cees in ’t Veld.

Kennis delen

Ik draag graag bij om in de geest van ‘lean thinking’  relevante kennis te delen: