Verantwoorden

Voorlopig zal het jaarverslag inclusief de daarin begrepen jaarrekening een belangrijk verantwoordingsdocument blijven. Dit stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid van dit verantwoordingsdocument en daarmee aan de accountantscontrole ervan.

Diensten

Accountantskeuze

Bij veel organisaties is sprake van – al dan niet wettelijk of statutair verplichte – accountantscontrole. Het bepalen van de juiste selectiecriteria voor de accountantskeuze en vervolgens kiezen van de juiste accountant zonder de organisatie daarmee onnodig te belasten is voor vele betrokkenen een ingewikkeld proces. Cees in ’t Veld kan u door zijn jarenlange ervaring als uitvoerend accountant hierbij als geen ander ondersteunen.

Brugfunctie tussen opdrachtgever en controlerend accountant

Door zaken als toegenomen regelgeving, een hoog personeelsverloop, kennisverlies als gevolg van kantoorroulatie, door de AFM gesignaleerde kwaliteitsproblemen in de uitvoering, misslagen in de beroepsuitoefening en de daarbij behorende media-aandacht is de positie van de accountant onder grote druk komen te staan. Als gevolg daarvan is de opstelling van de accountant naar de cliënt ook veranderd: de accountant stelt zich formeler en terughoudender op.
Dit wordt door de cliënt als opdrachtgever niet altijd begrepen.

Omdat Cees in ’t Veld RA RCBM als ex-partner van KPMG, accountant in business èn docent aan Nyenrode Business Universiteit als geen ander de taal spreekt van zowel de accountant als de gecontroleerde kan Focus op verbeteren u hierbij op verschillende manieren ondersteunen:

  • Met zijn actuele kennis van jaarverslaggeving en langdurige ervaring in het efficiënt organiseren van jaarafsluitingen kan hij uw financiële afdeling optimaal begeleiden in de voorbereiding van en tijdens de jaarrekeningcontrole.
  • Hij kan uitstekend de brugfunctie vervullen in de communicatie tussen u en uw accountant en wederzijds begrip creëren.
  • Hij begrijpt als geen ander het jargon in de management letter van de accountant en begrijpt de achtergronden waarom zaken worden gerapporteerd. In combinatie met zijn expertise op het gebied van bedrijfsvoering kan hij ervoor zorgen dat management letter punten voortvarend en pragmatisch worden aangepakt.

Wat kan Focus op verbeteren voor u betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op met Cees in ’t Veld.

Verantwoording

Kennis delen

Ik draag graag bij om in de geest van ‘lean thinking’ relevante kennis te delen: