Toekomstgericht denken en besturen als pijler voor risicomanagement

In augustus 2020 verscheen de KPMG-publicatie Zicht op risico’s verscherpen - analyse risicorapportage AEX-fondsen, dat de meest recente jaarrekeningen van 25 AEX-bedrijven onderzocht. Belangrijkste inzichten voor verbetering die KPMG noemt zijn onder meer dat ondernemingen hun risico's te weinig specifiek rapporteren en te veel naar de korte … [Lees meer...]

Risicomanagement

Risicomanagement is zo oud als de mens. De holbewoner deed al aan risicomanagement door ’s nachts het vuur aan te steken in de grot om wilde dieren op afstand te houden. Gedragsverandering speelt bij het invoeren van risicomanagement een belangrijke rol. Dit document beoogt inzicht te geven in wat risicomanagement nu precies is en reikt een … [Lees meer...]

Financiële sturing in tijdschrijvende organisaties

In deze position paper wordt uitgelegd welke maatregelen noodzakelijk zijn om tijdschrijvende organisaties vanuit financieel oogpunt goed te kunnen beheersen. Bepalend hierbij zijn het monitoren van de brutomarge en de verhouding tussen brutomarge en (vaak in hoge mate vaste) indirecte kosten. Kennisnemen van deze position paper is behalve … [Lees meer...]

Professioneel toezicht houden op onderwijsorganisaties

Vanwege de omvang en de publieke financiering van de onderwijssector is goed organisatiebestuur (good governance) daarom van groot belang. Dit wordt onderstreept door reeds langer bestaande specifieke branchecodes voor goed bestuur in het po, vo, mbo, hbo en wo. Ik hoop met deze position paper een bijdrage te leveren aan een beter toezicht op … [Lees meer...]

ICT-governance en informatiebeveiliging

Bij het realiseren van de strategische doelstellingen is Informatie & Communicatie Technologie (hierna: ICT) vandaag de dag onmisbaar en niet meer weg te denken, waardoor een adequate beheersing van informatie en ICT-omgeving basisvoorwaarden voor de continuïteit van de onderneming zijn geworden. Dat betekent dat de bestuurder het ICT-landschap … [Lees meer...]

De invloed van ontwrichtende innovatie op strategie

Ontwrichtende innovaties zijn niet nieuw. Sinds de start van de industriële ontwikkeling omstreeks 1750 hebben ontwrichtende innovaties voortdurend geleid tot de neergang van ondernemingen die zich niet tijdig konden aanpassen aan de nieuwe realiteit. Bekende voorbeelden in de 20e eeuw zijn Kodak (verrast door de digitale fotocamera), IBM (verrast … [Lees meer...]

Fraude en fraudepreventie

Volgens uiteenlopende schattingen kost fraude in allerlei varianten onze maatschappij jaarlijks een bedrag van 10 tot 30 miljard euro (dat is 4 tot 12 % van onze rijksbegroting!). Ten aanzien van fraudebewustzijn is er nog een wereld te winnen, niet alleen onder burgers maar ook onder bestuurders, controllers, commissarissen en toezichthouders. De … [Lees meer...]

Het familiebedrijf

Met 260.000 bedrijven (dat is 69 % van alle bedrijven) neemt het familiebedrijf in Nederland een belangrijke maar ook geheel eigen plaats in. Van die 260.000 familiebedrijven hebben ruim 38.000 bedrijven 10 of meer werknemers in dienst. Verwacht wordt dat van een substantieel deel van de familiebedrijven in Nederland het bestuur in de komende vijf … [Lees meer...]

Sturen op managementinformatie

Managementinformatie is hét stuurwiel voor bestuurders en managers en diegenen die daar toezicht op houden. De ervaring leert dat dit stuurwiel bij veel ondernemingen en not-for-profit organisaties in meerdere of mindere mate gebreken vertoont. Deze position paper beoogt een bijdrage te leveren aan het verbeteren van management-informatie, schetst … [Lees meer...]

Verborgen kosten

Financiële resultaten kunnen, behalve door het verhogen van de opbrengsten, ook worden verbeterd door het beheersen c.q. verlagen van de kosten. Kostenbeheersing is een veelomvattend deskundigheidsgebied waarover veel is gepubliceerd. Een tot nu toe onderbelicht aspect van kostenbeheersing is het fenomeen “verborgen kosten”. Deze position paper … [Lees meer...]