Financiële functie

De financiële functie van een organisatie is de spil waar alle bedrijfsactiviteiten samenkomen en daarom van essentieel belang voor een professionele bedrijfsvoering. De realiteit is dat de kwaliteit van de financiële functie en daarmee samenhangend de managementinformatie – vooral in het middenbedrijf – nogal eens te wensen over laat en bijna altijd voor verbetering vatbaar is. De financiële functie laat zich opdelen in:

  • Administratieve functie
  • Treasuryfunctie (kasstroombeheer)
  • Controllingfunctie

Diensten

Doorlichten en verbeteren van de administratieve functie

Met efficiency en het vermijden van verspillingen kan doorgaans een flinke verbeterslag worden gemaakt. Op alle niveaus in de organisatie en met oog voor de menselijke factor. Het in kaart brengen en verbeteren van het huidige kwaliteitsniveau van de administratieve functie is tevens een belangrijke basis voor het invoeren en onderhouden van uw risicomanagement. Focus op verbeteren staat u hierin bij met advies en ondersteuning.

Verbeteren kasstroombeheer

Een groeiend aantal organisaties ziet in dat het onvoldoende is om te denken in termen van winst en rendementen. De nadruk binnen organisaties verschuift daarmee van winstdenken naar kasstroomdenken. Het is dan van belang om de kasstromen vanuit een centraal oogpunt te kunnen bekijken om zo de risico’s structureel te kunnen beheersen. Zo kan optimaal en actief worden gestuurd op geldstromen én risico’s. Cees in ‘t Veld kan u hierbij ondersteunen.

Ontwikkeling controllingfunctie

De rol van controller heeft zich steeds meer ontwikkeld van ‘score-keeper’ tot ‘business partner’ en daarmee als sparringpartner van het management. In die rol is het takenpakket van de controller breder en complexer geworden, met name door de raakvlakken met alle onderdelen van de organisatie. De functie van controller heeft daarmee niet alleen meer betrekking op de ‘traditionele’ financiële verslaggeving achteraf, maar steeds meer op het verzorgen van beslissingsinformatie.

Een adequate meerjarenbegroting en tijdige (‘fast close’) managementinformatie zijn daarbij essentieel: voor de besturing, het toekomstgericht denken en het risicomanagement. Focus op verbeteren kan uw organisatie hierin bijstaan.

Zie ook mijn position paper: Sturen op managementinformatie

Periodieke ondersteuning, interim of parttime controlling

Het is voor middelgrote en kleinere organisaties niet altijd mogelijk om de vereiste kwaliteit aan zich te binden of een fulltime controller aan te stellen. Toch wilt u permanent in control zijn en inzicht hebben in uw financiële prestaties en uw bedrijfsprocessen.

Dan kan interim- of parttime controlling voor uw bedrijf een welkome oplossing zijn. Dit betekent dat Cees in ‘t Veld uw medewerkers of manager theoretische en praktische kennis aanreikt in de eigen bedrijfsomgeving en op momenten dat dit functioneel is. Zo kan uw medewerker of afdeling gedurende één jaarcyclus van begroting tot jaarafsluiting op de werkvloer worden ondersteund, zoals bij het opstellen van de kaderbrief, jaarbegroting, de maand-, kwartaal- en jaarafsluiting en het opstellen van prognoses.

Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld enkele dagen per maand zijn en desgewenst na het doorlopen van een jaarcyclus op afroep worden voortgezet.

Tijdelijke vervanging financieel directeur

Door ziekte of vertrek van de zittende directeur kan de positie van financieel directeur in uw organisatie tijdelijk vacant zijn. Cees in ’t Veld is gaarne bereid deze functie op interimbasis te vervullen tot dat een permanente oplossing is gevonden.

Training on the job

Kwaliteit van medewerkers is een doorslaggevende factor voor een high performance organisatie. Training on the job is hiervoor een waardevolle methode, zeker voor organisaties waar niet alle gewenste expertise op de loonlijst kan staan. Cees in ‘t Veld bespreekt graag met u de mogelijkheden.

Wat kan Focus op verbeteren voor u betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact op met Cees in ’t Veld.

Control

Kennis delen

Ik draag graag bij om in de geest van ‘lean thinking’ relevante kennis te delen: