Bestuur en bedrijfsvoering

In organisaties zonder Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht zal het bestuur behoefte hebben aan een vertrouwde adviseur als klankbord, al dan niet geformaliseerd in een Raad van Advies. Hierbij kan Cees in ’t Veld u op verschillende manieren ondersteunen.

Diensten

Sparringpartner

Al dan niet geformaliseerd in een Raad van Advies ontmoet de sparringpartner de bestuurder(s) een aantal keren per jaar en vervult daarbij zowel een klankbord- als adviesrol.

Aan de orde komen in elk geval vaste onderwerpen als de strategie, toekomstgericht denken en risicomanagement, de financiering van de organisatie, de bedrijfsvoering, de resultaat- en organisatieontwikkeling en eventuele bevindingen van de accountant.

Indien gewenst kunnen ook zaken als de juridische structuur, bedrijfsopvolging, fusies, overnames en samenwerking onderwerp van gesprek zijn.

Zie ook mijn position papers De levenscyclus van een onderneming, De invloed van ontwrichtende innovatie op strategie en ICT-governance en informatiebeveiliging.

Toekomstgericht denken en risicomanagement

Het krachtenveld waarin organisaties opereren verandert voortdurend. Ontwikkelingen op het gebied van globalisering, techniek, arbeid, demografie, sociale media, duurzaamheid en regelgeving zijn ingrijpend, raken elke organisatie en versnellen exponentieel. Daardoor is de mate van aanpassingsvermogen bepalend geworden voor de continuïteit van uw organisatie.

Het is daarom noodzakelijk om toekomstgericht denken en risicomanagement in te bedden in de reguliere planning- en control cyclus van uw organisatie. Hierdoor worden belangrijke ontwikkelingen tijdiger gesignaleerd en is er meer tijd om op ontwikkelingen te reageren. Cees in ’t Veld ondersteunt u op pragmatische wijze bij het ontwikkelen van een bij uw organisatie passende risicomanagementmethode of door het uitvoeren van een risicoscan.

Zie ook mijn position papers: Risicomanagement, Toekomstgericht denken en besturen als pijler voor risicomanagement, Soft controls, Faillissement en Fraude en fraudepreventie

Organisatiedoorlichting

Het doel van een organisatiedoorlichting is het in kaart brengen van een organisatie of onderdelen daarvan om daarmee het kwaliteitsniveau vast te stellen. Op basis daarvan kan worden beslist of en in welke mate acties ter verbetering in de inrichting van de administratieve organisatie nodig zijn.

De door Focus op verbeteren ontwikkelde doorlichting bevat mede elementen van high performance, Lean thinking en insolventierisico’s en kan ook uitstekend worden gebruikt als hulpmiddel voor het invoeren en onderhouden van risicomanagement. De resultaten worden beknopt en duidelijk gepresenteerd in een op het INK-model gebaseerde rapportage.

INK-model-FocusopVerbeteren

Verbeteren van de bedrijfsvoering

Veel organisaties streven een efficiënte en zo flexibel mogelijke bedrijfsvoering na. Het bereiken van meer flexibiliteit door het invoeren van procesdenken kost echter aandacht en energie. De organisatie moet immers mee veranderen.
Cees in ‘t Veld kan uw management en organisatie ondersteunen bij het verbeteren van de organisatie, processen en adequate besluitvorming. Cees kan zich voegen in gehanteerde methodieken of uw organisatie daar bekend mee maken.

Zie ook mijn position papers: Continu leren en verbeteren, Projectmanagement en Verborgen kosten

Wat kan Focus op verbeteren voor u betekenen?

Neem contact op met Cees in ’t Veld.

Bestuur

Kennis delen

Ik draag graag bij om in de geest van ‘lean thinking’ relevante kennis te delen: